Plotin

Tanker og synsninger

Indlæg: 309    Kommentarer: 888    Se mere fra Tanker og synsninger

Om denne blog

Nogle gange blot strøtanker. Andre gange mere gennemtænkt, sammenhængende og insisterende. Men altid synsninger, som oftest baseret på kolde facts og alment indiskutable fakta - og altid til debat! Altid nysgerrig og villig til at lære. Men uvidenhed

Indlæg i denne blog

Plotin

Løsgængerpartiet foreslår:

Søndagsudfordringen:

 

Et ræverødt radikalt liberalt forslag

Et opgør med stokkonservativ arbejdsmarkedspolitik:

 

Staten fastsætter for hver enkelt virksomhed, privat såvel som offentlig, hvor mange ansatte virksomheden skal aflønne.

 

Regnestykket bliver meget enkelt: Alle arbejdsduelige (i Christiansborg-jargon: Hele arbejdsudbuddet) er tilknyttet, ansat i en virksomhed, som har forpligtelse på at aflønne sine medarbejdere.

 

Hvordan, til hvad og i hvilket omfang, virksomheden vil udnytte sin til rådighed stående arbejdskraft, er helt op til ledelsen af virksomhedens ledelse at tilse. Naturligvis under iagttagelse af allerede nugældende lovregler for arbejdsforhold for de ansatte.

 

En virksomhed må gerne ansætte, beskæftige og aflønne en arbejdsstyrke, større end den af Staten tildelte, men aldrig færre medarbejdere, end tildelt.

 

Ved første øjesyn vil ordningen kunne minde om det gammelkommunistiske system med femårsplaner, produktionsmål, og anden skidt og usund statsstyret utidig indblanding i erhvervslivet.

 

Forskellen ligger i, at Staten ikke direkte skal blande sig i hverken hvilke produkter eller serviceydelser, en given virksomhed beskæftiger sig med at producere, markedsføre og gøre forsøg på at afsætte til hvilken pris, eller i, hvordan den enkelte virksomhed vælger at udnytte sin ansatte arbejdskrafts kvalifikationer og arbejdstid.

 

Som i dag, aftales løn, arbejdstid og arbejdsforhold mellem erhvervslivets parter.

 

Arbejdsgiveren vil få langt større incitament til at uddanne, og vedligeholde sin arbejdsstyrkes kvalifikationer, end tilfældet er i dag. I yderste konsekvens vil en ledelse, hvis denne ikke magter at løfte sin ledelsesopgave,  kunne komme til at betale løn til medarbejdere, der "bare går hjemme".

 

Medarbejdere kan frit skifte arbejdsgiver, men alle har de ret til en ansættelse, til en lønudbetalende arbejdsgiver.

Det er muligt, i en periode, frivilligt at fravælge ansættelse, og dermed selvfølgelig lønudbetaling. Men også en ret, til enhver tid at kunne genindtræde i en løngivende stilling.

 

Det socialistiske element i ordningen er, at alle har ret til løn. I nutidens terminologi: Beskæftigelse.

 

Det liberale element i ordningen er, at alle, virksomheder såvel som medarbejdere, opererer i et marked med fri konkurrence for både arbejdskraft, varer og tjenesteydelser.

Staten vil ikke længere skulle administrere, eller finansiere, ordninger med dagpenge, sygedagpenge, eller kontanthjælp.

 

Hvad synes DU om tanken, idéen?

Plotin

En ungdomsdomstol, helt ned til 12 år?

 

Ikke ønskværdig, men beklageligvis tvingende nødvendig!

 

Når 12+-årige kan finde på at smide tunge genstande fra en vejbro, og begå andre former for kriminalitet, er der behov for institutionen.

 

Ikke for, at den skal kunne idømme fængselsstraf, men for at den kan overlade til det offentlige, fremafrettet at varetage opdragelsen, vejledningen, varetægten af de unges udvikling mod en moden evne til at indgå i de almene velfungerende deltagelse i samfundslivet, hvor forældrene ganske åbenlyst hidtil har forsømt at løfte denne opgave.

 

Væk med fløjlshandskerne, reformpædagogikken, den anerkendende pædagogik, den positive psykologi med dens "psykiske robusthed" og omskrivning af "problemer" til "udfordringer" eller "opgaver", alverdens diagnoser af helt almindeligt forekommende "ondt i livet" som psykiatriske diagnoser, og tiltag med milliardudgifter for samfundet i  forhold til "utilpassede, ofte kriminelle, unges" ture til udlandet, passet op af 6 pædagoger og med spabad på hotellet under opholdet, også til den unge!

 

På med vanten, find grovfilen frem, i forhold til disse læringsresistente unge, vis dem domstolenes opfattelse af lov og ret, inklusive konsekvenser af overtrædelse, og giv dem tidsubestemt grundig vejledning, til de har forstået budskabet og igennem en længere periode i både tale og gerning vist, at de agter at rette ind efter det.

 

Alt andet må være at betragte som massivt omsorgssvigt over for disse unge, og direkte skadeligt for almenvældets ønske til en velfungerende samfundsorden.

Plotin

En menneskelig elementær drift, seksualitet, er blevet ramt af et gennemgribende øget fokus på til stadighed udvidet genstand for kriminalisering.

 

Lad os, for at undgå misforståelser, til en indledning slå fast:

Voldtægt, af offeret for den opfattet som ufrivilligt, uindvilget involvering i en akt af seksuel karakter, er og forbliver udøvet vold. Vold, og intet andet, helt uden forvekslingsmulighed med seksualitet. End ikke gerningsmanden vil kunne tilskrives, med henvisning til seksuel drift, et seksuelt motiv for handlingen.

 

Med det slået fast, bør det være muligt at debattere, hvor grænsen går mellem, hvad der skal lovgives om og hvad der må anses for at være en privatsag.

 

Hvor vi tidligere havde Kirken, religionen, til at regulere rammerne for legitim udøvelse af seksualitet (ægteskabet, uden undtagelser, og med kun ét eneste formål: Slægtens videreførelse!), står vi i dag med et ud over af straffeloven fuldstændig ureguleret område.

 

I princippet er alt tilladt, ud over det i lovgivningen forbudte.

 

Den ældre generation har gennem sin opvækst og opdragelse nok en stadig bevaret rimelig opfattelse af og fornemmelse for, hvor "grænsen går" for seksuel omgang. Etableret af en ikke så fjern fortids moral- og etiknorms alment accepterede og velfungerende adfærdsregulering.

 

Som på så mange andre punkter har de seneste forældregenerationer forsømt at viderebringe til deres børn, de samfundsregulerende retningslinjer for socialt acceptabel adfærd, også hvad angår seksuel omgang. Måske sågar ISÆR på det område!

De har rask væk ladet deres 8 - 9-årige piger gå i skole med en påklædning, der signalerer seksuel modenhed langt ud over, hvad de børn alene vil kunne overskue konsekvenserne af og undladt at informere deres sønner om sømmelig omgang med hinanden, og især med piger.

 

Disse børn er vokset op med selv- og gensidig socialisering som eneste mulige rettesnor, i fravær af voksenvejledning.

 

Det gælder ikke kun, men i høj grad også, seksualitet.

 

For at afslutte kort, et alvorligt emne, der ville kunne skrives mange sider om, på en lidt mere spøgefuld måde: Frem for et burka-FORBUD, ville måske et burka-PÅBUD, gældende for alle køn, kunne dæmme lidt op for ophidselsen og de misforståede hændelser.

Hvem ville frivilligt give sig i lag med en seksuelt betonet aktivitet med en burkaklædt person, hvis køn endog på forhånd ikke vil kunne forudses? :-D

Plotin

Der kan være en udvikling på vej, i og med at flere og flere finder beskæftigelse og indtægt via digitale platforme.

 

Et er, at der selvfølgelig bør betales skat af indtægterne.

Et andet er, at det bryder med den hidtidige skarpe skelnen mellem enten selvstændig eller lønmodtager.

 

Det åbner for både nye perspektiver for hidtidige enten/eller lønmodtager/ledig på dagpenge/kontanthjælp og for udfordringer for skattesystemet.

 

Hidtil har det været "farligt" at gøre forsøg på at kombinere ansættelse som lønmodtager med indtægt ved selvstændig virksomhed.

Ikke mindst i dagpengesystemet, hvor mange er kommet i klemme: Dagpengesystemet har ikke kunnet håndtere blandingsøkonomien: Som ledig lønmodtager, med enhver form for noget, der bare ligner lejlighedsvis indtægt ved selvstændig virksomhed, blev man helt automatisk trukket 15 dagpengetimer om ugen, hvad enten man i den uge havde haft indtægt ved sin selvstændige virksomhed eller ej.

 

Ud over tanken om borgerløn, er opfattelsen af at betragte og skattemæssigt behandle enhver privatpersons økonomi på helt samme måde, som erhvervsvirksomheders skatteregnskab, en anden mulighed for at lette vejen til selvforsørgelse for langt flere, end der i dag er mulig lovhjemmel for.

 

Hvorfor skal man være enten 100 % selvstændig erhvervsdrivende, 100 % lønmodtager eller 100 % ledig/syg?

 

Der er fordele, ulemper og ikke mindst udfordringer - men også perspektiv i en sådan model:

Tjen, hvad du kan komme i nærheden af, ved hvad du kan (personlig faglighed), når du kan og invester i egen uddannelse ved fordeling af skattebetaling over et 5-årigt forløb, for eksempel 2 års fuldtidsindtægt kombineret med 3 års studier, hvor beskatningen af de 2 års indtægt fordeles over alle 5 år.

 

https://www.dr.dk/nyheder/penge/skat-savner-indberetninger-om-digitale-daglejere

Plotin

Christiansborgsnydt ...

Et medlem af Folketinget, som helt usædvanligt mod sædvane ønsker at forblive anonym, sender et kuglestød lige ind i præsidiets planer om at udsætte opsætningen af spejle ved alle 179 medlemmers pladser:
 
"Nogle herinde skulle angiveligt have givet udtryk for, at de vil kunne få det svært med, hele tiden at måtte være tvunget til at se sig selv i øjnene", og tilføjer: "Jeg forstår ikke deres problem. I mit parti er flere medlemmer begejstrede for ideen, da de vil spare meget tid, ved ikke konstant at skulle rejse sig fra deres plads for at gå ud og spejle sig i toiletkummerne, når de skal rette på frisuren og genopfriske deres make-up. Personligt ville opsætningen af spejle ikke genere mig. Jeg kan alligevel ikke se en hånd for mig, eller i det hele taget ud over min egen næsetip, med de her briller!".
 
Det forlyder endvidere, at præsidiet skulle have ladet sig inspirere til udskydelsen af et baneplanenedbrydende projekt i en større dansk provinsby.
 
Intet af det ovenstående har endnu kunnet officielt verificeres og vil derfor kunne vise sig, kun at være et ondsindet rygte udspredt af vandaler, som letsindige borgere ved et hændeligt uheld er kommet til at placere i krydsfeltet mellem indsigt, sund fornuft og det gale vanvid.
 
Plotin

Det kan F... ikke være rimeligt, at kun demonstrationer og presseomtale kan forskaffe en borger dennes ret til førtidspension.

 

En fagministers fornemmeste opgave er at føre tilsyn med kommunal og statslig forvaltning og administration af det fagområde, ministeren er minister for.

 

Her indenrigsministeren, socialministeren og beskæftigelsesministeren. Til dels også både sundhedsministeren og justitsministeren.

 

Magter MF' ere ikke at være både MF' er, minister, og for fleres vedkommende også både kommunal- og regionsmedlemmer, samt at varetage et ifølge den nuværende lovgivning ubegrænset antal bestyrelsesposter, må reglerne laves om.

 

Alene sammenblandingen af lovgivende og udøvende magt, samtidig MF' er og minister, er i sig selv betænkeligt og kritisabelt. Hvad angår forhenværende eller stadigt aktive journalister er den helt gal: Her optræder de også i rollen som den uofficielle "4. statsmagt", en del i forklædning af højt betalte spindoktorer.

 

Tidligere i justitsministeriet ansatte jurister udnævnes rask væk til dommere, den 3. statsmagt.

Det giver, fagligt betragtet, mening, men er demokratisk betænkeligt, nepotistisk.

 

Repræsentativt demokrati er skindemokrati.

 

Vælgerne bliver hvert fjerde år hørt, men stemmer generelt "ad Helvede til" i ren uvidenhed.

 

Intet politisk parti har til hensigt, efter valget, at ville "almenflertallets bedste".

Kun valget imellem pest eller kolera står det vælgerne frit og hemmeligt at sætte deres kryds ved, når de står i stemmeboksen.

 

Kun ved at indføre løsgængervalg, enkeltmandsvalg, til Folketinget vil vi kunne gennemføre noget, der vil kunne minde om reelt demokrati.

 

At hvem som helst vil kunne stille op i en hvilken som helst valgkreds, og at de, der får flest stemmer, efter stemmeantal vil blive valgt ind, ville være en langt mere demokratisk måde at sammensætte et Folketing på.

Det  nærmeste, vi ville kunne komme "flertallets stemme" og "retsbevidsthedens" repræsentation i Folketinget.

 

Dagpengeperioden har et flertal i Folketinget vedtaget at nedsætte til to år, for at "animere ledige til at komme i beskæftigelse".

 

Hvad med at indføre en to-årig valgperiode, for at animere folketingspolitikere til at "lægge sig i selen" og stå til ansvar for egen handling, for egen stemmeafgivelse?

 

Teknologisk let adgang, via internettet, for alle vælgere til at følge "deres kandidats" adfærd undervejs i forløbet - ville nok udelukke flertallet af de nuværende kendte politikere; men samtidig for deres vedkommende fremstå som en ren tilståelsessag.

 

Til gengæld ville det øge befolkningens interesse for at følge lidt med i, og interessere sig for, politik!

 

Nok et fremtidsperspektiv, men ingen utopi!

 

https://www.avisen.dk/fik-vigtig-besked-efter-jobcenter-demo-jeg-rendte-l_462130.aspx

 

Plotin

Børn er altså ikke gjort af skrøbeligt glas!

 

Ord, udtryk, begreber, disses benyttelse og funktion i sproget, er det skolens opgave at undervise dem i, tale med dem om.

 

Min fedeste oplevelse, for mig lidt chokerende men også hylende morsom, var pigernes, i en 4. klasse, som jeg havde stillet opgaven: Skriv ned, alle de ord og udtryk, I kan finde på for det, henholdsvis drengene og pigerne har mellem benene, svar på, efter at de havde spurgt ind til, om det SKULLE være nogle eksisterende ord og betegnelser, og havde fået lov til at bruge deres fantasi og kreative evner: "Robåden og Bermudatrekanten!".

 

GULP! Det tegnede ikke godt for drengene i dén klasse!

Til gengæld hylede pigerne af grin over de drenge, der måtte spørge ind til, hvordan lige dét skulle forstås.

 

Vi overgik, med drengenes fulde tilslutning, hurtigt til et andet emne for undervisningen! :-D

 

https://www.dr.dk/levnu/boern/mor-om-70er-boernebog-om-sex-graenseoverskridende-laese-mine-boern

 

Plotin

Er virtuel sex utroskab ...?

Hvorfor egentlig alt det besvær, vrøvl og brok, forventning til præstation, krav til nærvær og hyppighed, når der foreligger et alternativ?

 

"Jamen, det er jo ikke virkelighed!"?

 

Muligt, men det føles fysik og opleves psykisk altså nøjagtigt, som at "gøre det selv", eller med hvem som helst "dig", godt hjulpet på vej af AI-personlighed, frasorteret brok, rav og forventninger, samt små brister i personligheden.

 

Utroskab?

 Tjaa ... det afhænger vel kun af partnerens opfattelse af forskellen på seksuelt og personligt utroskab?

 

Unægtelig en udfordring i fremtiden, som enhver snart må forholde sig til.

 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/fremtidens-sex-bliver-fuld-af-teknologi

 

Plotin

35 milliarder i økonomisk råderum indtil 2025 brænder på lommen hos den siddende regering og blandt Folketingets øvrige partier.

 

At det reelt ville have kunnet være 100(!) og 35 (135) milliarder, hvis skiftende regimer ikke have forsømt at opretholde et effektivt skattevæsen, lader det til at de, i deres blodrus efter at få dem brændt af, for en tid tror, at vi har glemt og tilgivet dem for.

 

Det, kan jeg fortælle dem, er på ingen måde tilfældet!

 

De slanter, som et stort flertal af dem selv har nydt godt af undervejs i deres forsømmelse af at passe deres bestilling, skal tilbage i Samfundskassen, hvor de rettelig hører til.

 

Hvad de reelt har gang i for tiden, er at fordele mindst 22 af de 35 milliarder mellem sig, i form af skatte- og afgiftslettelser; stadig kun til sig selv!

 

Derfor, må vi almindelige dødelige jo vel nok kunne forstå, er der absolut ikke råd til øget velfærd. Næh: Der (VI!) skal udvises mådehold med bare at kræve ind.

Plotin

LA' s egen symbolpolitik

Når LA beskylder DF for kun at føre symbolpolitik i forbindelse med krav om til stadighed forøget grænsekontrol er det påfaldende at LA selv fortsat fremturer med krav om topskattelettelser, som i virkeligheden ingen andre, end de selv, har ønske om at gennemføre.

 

Sammen med kravet om helt urealistiske massive besparelser i det offentlige, som også kun partiet selv har våde drømme om at gennemføre, fremstår i min optik LA' s krav som endnu mere symbolpolitik end DF' s krav om grænsekontrol, der trods alt har dybe rødder i vælgerbefolkningens ønske om genetablering af ordningen med at generobre kontrollen over indvandring og igen blive "Herre i eget hus".

 

Topskattelettelser vil ikke forbedre økonomien i velfærdssamfundet. Tværtimod vil det slå bunden ud af Statskassen, hvis de, der har de økonomiske midler, skal bidrage endnu mindre til den fælles kasse og lægge besparelsen over i bunken af ubeskattede indtægter og formuer over i udenlandsk skattely.

 

Langt hellere skulle LA søge fremme af et af parties andre forslag: Øget bundfradrag for beskatning af arbejdsindkomst. 10.000 kr. om måneden vil partiet uden tvivl med lethed få Alternativet til at støtte. Kun med den lille "pris", at "fradraget" i tilfælde af fravær af arbejdsindtægt skal godskrives skatteyderen, til benyttelse ved anden lejlighed. Om det skal være i forbindelse med omlægning af "årsopgørelsen" til at omfatte en for eksempel fem-årig periode gældende også for privatøkonomien i skattemæssig henseende, ganske som erhvervsvirksomheder i dag er begunstiget af, eller en helt revolutionerende omlægning af hele administrationen af velfærdssystemet, se dét kunne de sætte sig ned, forhandle og komme til enighed om i forbindelse med de forestående finanslovsforhandlinger; endda i kombination med både udspil ti skattereform, trepartsforhandlinger og alt andet, de vil kunne forestille sig af positive ændringer i samfundet.